Thành viên tích cực
Avatar
Trần Thành
Điểm số: 105
Avatar
Huỳnh Thị Thủy
Điểm số: 93
Avatar
Đinh Thế Chất
Điểm số: 84
Avatar
Thái Thị Phương
Điểm số: 72
Avatar
Ngô Thị Hồng Thu
Điểm số: 66
Avatar
Nguyễn Thị Hằng
Điểm số: 60
Avatar
Trần Thị Lệ
Điểm số: 45
Avatar
Thái Thị Lý
Điểm số: 39