Thành viên tích cực
Avatar
Ngô Thị Hồng Thu
Điểm số: 72
Avatar
Lê Thị Hảo
Điểm số: 72
Avatar
Lương Văn Minh
Điểm số: 57
Avatar
Đinh Thế Chất
Điểm số: 54
Avatar
Huỳnh Thị Thủy
Điểm số: 48
Avatar
Trần Thành
Điểm số: 36
Avatar
Trần Thị Lệ
Điểm số: 27
Avatar
Nguyễn Thị Dự
Điểm số: 27